AIKIDOJO AJACCIO - IAIDO
受け 流し
Uke
Nagashi

Uke Nagashi : 受け 流し

Technique correspondante en Aikido : Aihanmi Katatedori Ikkyo

Etapes du kata

A venir…